[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3882″ img_size=”” alignment=”center”][vc_text_separator title=”Dokumentum minták”][vc_toggle title=”Megállapodás – MINTA”]

Megállapodás

Amely létrejött egyrészről a Gyermekklub Angol Játszóház Kft. (székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 20 II/5) által működtetett Blue Elephants Napközbeni Gyermekfelügyelet, mint szolgáltató intézmény, másrészt az ellátást igénybe vevő gyermek

Neve____________________________________________

Anyja neve:_______________________________________

Állampolgársága:___________________________

Születési helye, időpontja:____________________________

Lakcíme, tartózkodási helye:_________________________________________

törvényes képviselője/ térítési díj fizetésére kötelező személy

Név:_______________________________________

Lakcíme:___________________________________________________

Rokonság foka:_______________

Telefonszáma:________________

között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

 1. Az ellátás kezdete:______________
 2. Az ellátás időtartama (aláhúzandó):

                 HATÁROZOTT         HATÁROZATLAN

Határozott időtartam esetében ellátás vége:_______________

A szolgáltatást heti ____ alkalommal az alábbi napokon veszi igénybe (X-el jelölendő):

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

A napi igényelt szolgáltatás időtartama (aláhúzandó): Fél napos / Egész napos

 1. A szolgáltatás megnevezése: napközbeni gyermekfelügyelet ellátás.
 2. A heti étrendet az ellátott törvényes képviselője megismerheti a hirdetőtáblán kifüggesztve.
 3. Az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy az intézmény az ellátás dokumentálásához jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezet, és betekintési joga van a saját magát és az ellátottat érintő adatokra vonatkozóan.
 4. Az intézmény szolgáltatásaiért fizetendő díjat a fenntartó határozza meg.

A személyi térítési díjról szóló részletes tájékoztatást, valamint a személyi térítési díj mértékéről szóló értesítést e megállapodás melléklete tartalmazza.

A szerződéses időszak minden hónapjára köteles a törvényes képviselő gondozási díjat fizetni függetlenül a gyermek jelenlététől.

A gondozási díj a tárgyhónap első napján esedékes, legkésőbb a tárgyhónap 08. napjáig kell egy összegben befizetni.

Betegség miatti hiányzás esetén, amennyiben a törvényes képviselő a hiányzást az adott nap reggel 9:00 óráig a napközbeni gyermekfelügyelet vezetőjének jelzi, az adott napra nem kell étkezési díjat fizetni. Egyéb esetekben a szülőnek a legkésőbb a távolmaradást megelőző nap reggel 9:00 óráig kell nyilatkozni, ellenkező esetben az étkezési díj felszámításra kerül.

A gondozási/étkezési díj fizetésének módja: ÁTUTALÁS / KÉSZPÉNZ (a választott aláhúzandó)

Számlaszám: Gyermekklub Kft. K&H Bank 10402283-50515448-54571002

Díjfizetés elmaradása esetén a szolgáltató a fizetésre kötelezettet felszólítja, az ellátást 10 nap után felfüggeszti, a gyermeket nem fogadja.

 1. Az intézmény szolgáltatásai:
 • A napközbeni gyermekfelügyelet 5 napos munkarend szerint üzemel (hétfőtől-péntekig).
 • A napközbeni gyermekfelügyelet 7:30 – 17:00 között van nyitva.
 • A gyermek életkornak megfelelő étrend mellett napi 4x-i étkezés biztosítása (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna).
 • Az ellátás során cél a gyermek érzelmi és szociális fejlődésének, illetve megismerési folyamatok segítése, közreműködés az egészséges életmód kialakításában.
 • A gondozó kapcsolatot tart a törvényes képviselővel, reggel érkezéskor és délután távozáskor lehetőség van információ cserére.
 • Évente egyszer szülői megbeszélést tart az intézmény, melyen tájékoztatja a szülőket a gyermek aktuális fejlettségéről, a jövőbeni programokról.
 1. A szülő/gondviselő kötelezettségei:
 • Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a gyerekkel kapcsolatos információkról, változásokról a napközi munkatársát 15 napon belül tájékoztatják.
 • Gyermeküket a megbeszélt időben hozzák és viszik / eltérő esetben telefonon értesítik a napközbeni gyermekfelügyelett.
 • Gondoskodnak a gyermek évszaknak megfelelő udvari és benti ruházatról, váltóruháról, váltócipőről, szükség esetén a gyermek személyes higiénés eszközeiről (szükség esetén pelenka, popsi törlő, ágynemű).
 • Teljes felelősségük tudatában kijelentik, hogy a gyermeküknek eltitkolt betegsége nincs.
 1. Az ellátás megszűnik:

Határozott idő lejártakor, vagy

az ellátást igénybevevő törvényes képviselőjének kérésére. , e szándékot azonban legalább 30 nappal előre írásban kell közölni a napközi vezetőség felé.

A fenntartó az ellátást rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a gyermek törvényes képviselője a házi rendet ismételten súlyosan megsérti.

 1. Egyéb rendelkezések

Az intézmény szóbeli tájékoztatást nyújt a szülőknek/törvényes képviselőnek az, „1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról” szóló törvényről 33. § (2) bekezdése szerint, akik erről írásban nyilatkoznak. A törvényes képviselő aláírásával igazolja, hogy s szóbeli tájékoztatást megkapta.

A törvényes képviselő hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a szolgáltatást megjelenítő kiadványokon (naptár, prospektus, internetes megjelenés, web kamera, stb.) a gyermekről készült fotók és videók felhasználásra kerüljenek.

A Megállapodást aláírók kijelentik, hogy elsődlegesen tárgyalás útján kívánják rendezni a vitás kérdéseket.

A Térítési díjakat és a Házirendet a jelen megállapodás 1 számú, illetve a 2 számú melléklet tartalmazza.

Jelen megállapodás aláírásával a törvényes képviselő kijelenti, hogy ismeri az intézmény Szakmai programját, az 1 számú és 2 számú mellékletet átvette.

Budapest, 201  . ________ hó ______ napján

…….……………………………………….

Szülő/törvényes képviselő

……………………………………….

Blue Elephants

[/vc_toggle][vc_toggle title=”SZÜLŐI NYILATKOZAT a számla kibocsátásához – MINTA”]

SZÜLŐI NYILATKOZAT

a számla kibocsátásához

Tudomásul veszem, hogy a Gyermekklub Angol Játszóház Kft. a Számlázz.hu online rendszert használja.

Számlát az alábbi email címre kérem küldeni: ……………………………………………………

Az igénybevett szolgáltatás cafetérián belül elszámolható ezért a számlát az alábbi névre kérem:

Munkáltató neve: ………………………………………………………………………………….

Munkáltató címe: ………………………………………………………………………………….

Budapest, 201  . ________ hó ______ napján

…….……………………………………………………….

Szülő/törvényes képviselő[/vc_toggle][vc_toggle title=”MEGÁLLAPODÁS Térítési díjról – MINTA”]

MEGÁLLAPODÁS

Térítési díjról

Az ellátás kezdete: …………………………………..

Az ellátás időtartama (aláhúzandó):      határozott / határozatlan

Határozott időtartam esetében ellátás vége:…………………………………..

A napi igényelt szolgáltatás időtartama: Fél napos / Egész napos

A szolgáltatást heti ____ alkalommal az alábbi napokon veszi igénybe (X-el jelölendő):

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

 

Vonatkozási időszak: 2017. ________ hó ______ nap-201_. ________ hó ______ nap

Havi díj: …………………………………..

Étkezési napidíj: ………………………………….. 

Budapest, 201  . ________ hó ______ napján

…….………………………………….

Szülő/törvényes képviselő

…….……………………………….…

Blue Elephants

[/vc_toggle][vc_toggle title=”SZÜLŐI NYILATKOZAT gyermekkel kapcsolatos személyekről – MINTA”]

SZÜLŐI NYILATKOZAT

 A gyermeket az alábbi személyek vihetik el a napközbeni gyermekfelügyeletből:
1.     Anya:………………………………….. Elérhetőség:……………………………………
2.    Apa:……………………………………. Elérhetőség:……………………………………
3.    Név:……………………………………. Elérhetőség:……………………………………
4.    Név:..………………………….…….. Elérhetőség:……………………………………

Ha a fenti adatokban változás történik, haladéktalanul tájékoztatom a másik felet.

Amennyiben nem a szülő viszi el a gyermeket az adott napon, kérjük előre jelezni. 

Budapest, 201  . ________ hó ______ napján

…….……………………………………………………….

Szülő/törvényes képviselő[/vc_toggle][vc_text_separator title=”Információk”][vc_toggle title=”Házirend”]Gyermekklub Angol Játszóház Kft. (székhely: 1111. Lágymányosi u. 20 II/5) által fenntartott Blue Elephants Napközbeni Gyermekfelügyelet a Budapest XI. kerület Lágymányosi u. 20 szám alatt üzemel.

Blue Elephants napközi munkanapokon reggel 7:30-tól délután 16:00-ig tart nyitva, ezen időpont előtt, vagy után igény szerint előrejelzéssel időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk.

A családi napközit 20 hónapos kortól 6 éves korig lehet igénybe venni, ezen életkoron kívül a felvétel egyedi elbírálás alapján történik.

A gyermekek felvétele előzetes jelentkezés alapján történik. A családi napközi és a szülő, törvényes képviselő, megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartalmáról, valamint a megszüntetés módjáról.

A napköziből a gyermeket csak a szülő, vagy az által írásban rögzített személy viheti el. Tizennégy éven aluli gyermeke ezen feladattal nem bízható meg.

A napköziben csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! Lázas, antibiotikumot szedő, vagy fertőző beteg gyermeket nem fogad a családi napközi. Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, a napközi értesíti a szülőt és vele egyeztet a további teendőkről. Betegség miatt hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító háziorvosi igazolás bemutatása.

Betegség, vagy egyéb nem várt esemény miatti távolmaradás esetén reggel 9:00 óráig értesíteni szíveskedjék a családi napközi munkatársát.

Az oltási könyv és a taj kártya másolatát kérjük a jelentkezéskor.

Az ellátás helyszínén az ellátást végző a balesetvédelmi feltételeket biztosítja. Ezeket a családi napközi vezetője rendszeresen ellenőrzi és az esetleges hiányosságot írásban észrevételezi, melynek elhárítását határidőhöz köti.

A napközi gondoskodik a gyermek étkeztetéséről, a szülővel történt egyeztetés alapján. Kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák a gondozókat a gyermekük étkezéssel kapcsolatosan kialakult egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról, stb.

A szülőnek biztosítania kell az évszaknak megfelelő öltözéket, valamint 1-2 teljes váltó ruha garnitúrát. A tisztasági csomagot (wc papír, zsebkendő, törölköző, fogkefe, fogkrém, fésű) a családi napközi biztosítja. A még nem szobatiszta gyermekek részére a pelenkáról, tisztítókendőről és a krémről a szülő gondoskodik. Az otthoni érzet miatt takarót, párnát is a szülő biztosítja.

A napközi rugalmas napirendje az évszakhoz, a gyermek életkorához, a fejlettségi szintjéhez igazodik és az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenységek rendszeres napi teendőiből áll.

A napközi vállalja, hogy a gondozótevékenységek során harmonikus légkőrt, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermek kreatív, önálló tevékenységét.

A folyamatos kapcsolat a családi napközi és a szülő között az ellátás minőségét biztosítja.

A szülő vállalja, hogy együttműködik a napközi munkatársaival, kitölti a gyermek megismerését szolgáló kérdőívet és az időközben bekövetkezett változásokról értesíti a családi napközi munkatársait.

A családi napközi szóban napi rendszerességgel tájékoztatja a szülőt, törvényes képviselőt a gyermekkel kapcsolatos eseményekkel, a gyermek értelmi, érzelmi és testi fejlődésében, komfortérzetében, közösségi szocializációjában történt változásokról. A napi kapcsolattartáson kívül, a család és a napközi együttműködését a szülői beszélgető kör, internet, hirdetőtábla, fogadóóra szolgálják.

A szülő, törvényes képviselő a házirend tudomásulvételével, valamint a megállapodási szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az ellátás során fénykép-és videó felvételek készüljenek.

A szülővel, törvényes képviselővel felmerülő bármilyen probléma vagy konfliktus keletkezésének észlelése esetén, a gondozó köteles azt jelezni a családi napközi vezetőjének, aki részt vesz a kompromisszum-kereső folyamatban. A gondozó nem jogosult a felmerült vitát egyedül eldönteni. A szülő, törvényes képviselő panaszával a családi napközi vezetőjéhez fordulhat, aki a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz megoldásának lehetséges módjáról.

A szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a megállapodásban rögzített térítési díj összegét havonta fizeti legkésőbb az adott tárgyhó 8.-ig készpénzben, vagy átutalással.

Késedelmes fizetés esetében a megállapodás felbontható.

A szülő, törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a gyermek távolléte miatt (betegség, hiányzás) a térítési díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Az étkezés költségét, amennyiben a szülő a hiányzást megelőző nap 9 óráig jelzi felénk a következő havi díjba beszámítjuk.

A Házirend súlyos megsértése a szolgáltatásra kötött megállapodás felbontásával járhat.

A Házirend egy példányát a megállapodás napján a szülő, törvényes képviselő a családi napközi munkatársától veszi át.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Ünnepek, jeles napok, rendezvények/Holidays, special days and events:”]

 • Február: Farsang
 • Március: Víz napja
 • Április: Húsvét, Föld napja
 • Május: Anyák napja, Madarak és fák napja
 • Június: Gyermeknap, Apák napja
 • Szeptember: Szüreti mulatság
 • Október: Állatok világnapja
 • November: Márton nap
 • December: Mikulás, Adventi készülődés
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Elsősegély és egészségügyi csomag”]
 • Sebtapasz
 • Kötszer
 • Pólya
 • Digitális lázmérő
 • Zirtek csepp
 • Fenistil
 • Nurofen csepp
 • C vitamin