+36 20 776 11 13 contact@blue-elephants.hu

Halloween party – angol játszóház

Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők!

Ugye hallottatok már a Halloweenről? Szeretnétek megismerni részletesebben milyen muris ünnep is ez? Nem kell az ijesztő dolgoktól tartani, megígérjük, hogy nem lesz az!

Az angol Halloween szó szerinti fordításban a Mindenszentek (All Hallows) előtti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, az Írországban és Skóciában élő törzsek ezen a napon ünnepelték az újévet – a Samhain-t, vagyis “a nyár végét” és ilyenkor egyszerre hódoltak a Napisten és a holtak Ura előtt.  

Sok szeretettel várjunk a 3-7 év közötti gyermekeket angol nyelvű Halloween-i Játszóházunkba! Természetesen a Szülőket, Nagyszülőket is várjuk!

Megismerkedünk a Halloweeni szokásokkal, kézműveskedünk, dalokat tanulunk, versenyzünk, izgalmas programokkal varunk Titeket!

Időpont: 2019. 10. 29-én 16:30-18:30ig
Jelentkezés: //blue-elephants.hu/regisztracio

Program:
– Halloween törénete, Ki mit tud a Halloweenről?
– Kis angolozás, halloween-i feladatokkal
– Kézműveskedés ( szellem készítés, tökfaragás )
– Mozgásos játékok

Aki jelmezbe bújik, annak külön jutalom jár!

Részvételi díj: 3500.-Ft/gyermek
Jelentkezés: //blue-elephants.hu/regisztracio

Halloween party – angol játszóház nyereményjáték

Részvételi- és Játékszabályzat

A játék időtartama: 2019.10.21. 9:30 – 2019.10.27. 18:00 (továbbiakban: „Játék”). A pályázat Szervezője a Gyermekklub Angol Játszóház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (Székhely: 9400 Sopron, Lackner K. utca 16.) (továbbiakban „Szervező”).

1. A Játékban kizárólag 2. pontban meghatározott kizárási okok körébe nem eső*, nem cselekvőképtelen*, bejelentett, állandó magyar lakóhellyel rendelkező*, 18. életévüket betöltött* természetes személyek* (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt.

2. A Játékban nem vehetnek részt:
a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező a nyeremény átadásáig külön értesítés nélkül kizárhatja a Játékból a Játékost, amennyiben az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat 1. pontjában írt személyi feltételeknek vagy a Játékos egyéb módon megsérti a jelen szabályzat valamely előírását. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az obszcén, jó ízlést sértő, esetleg bántó, a jó hírnevet sértő, uszító jellegű, a Szervező arculatával össze nem egyeztethető, konkurens társaság termékeit, logóját ábrázoló, illetve a Játék témájához nyilvánvalóan nem kapcsolódó hozzászólásokat, fotókat, illetve ezek beküldőjét a Játékból külön értesítés nélkül kizárja (regisztrációját ne fogadja el.) Szervező jogosult külön értesítés nélkül kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Ugyanakkor a Szervezőnek nem kötelessége vizsgálni, hogy a Játékos megfelel-e a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, és a Játékosok az ellenőrzés elmaradása miatt semmiféle igénnyel (különösen kártérítési vagy költségtérítési igénnyel) a Szervezővel szemben nem léphetnek fel.

3. Egy Játékos kizárólag egy profillal jogosult a Játékban részt venni. A Játékosok kizárólag a saját Facebook profiljukkal vehetnek részt a Játékban. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által regisztrált profillal vesz részt a Játékban, a profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben egy Játékos több profillal kísérel meg részt venni a Játékban, a Szervező valamennyi részvételi próbálkozását törli.

4. A Játékos nevezésének hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám elírás, stb.), a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

5. A Játékban az a Játékos vehet részt, aki a Blue Elephants – Bölcsőde és Kisgyermekkori nyelvi fejlesztőház Facebook oldalára kihelyezett “Halloween party – angol játszóház Nyereményjáték” bejegyzésben leírtaknak megfelelően

  1. Lájkolja a “Halloween party – angol játszóház Nyereményjáték” Facebook bejegyzést
  2. A “Halloween party – angol játszóház” Facebook bejegyzéshez kommentben helyes választ ad a bejegyzésben feltett kérdés(ek)re

5.1. Nyeremény: A Játék időtartama alatt a Facebookra helyesen posztoló Játékosok között 2×2 fős Halloween party – angol játszóház belépő jegy kerül kisorsolásra, melyet a nyertes („Nyertes”) elektronikus úton kap meg.

5.2. Nyertes kiválasztása: A helyesen posztoló Játékosok közül sorsolás útján 2 tanú jelenlétében. Sorsolás helyszíne: Szervező székhelye. Sorsolás: 2019.10.27. 22:00. Eredményhirdetés: 2019.10.28. 11:00. A Nyertest a Szervező a sorsolás után Facebook direkt üzenetben értesíti a nyeremény átadás módjának további körülményeivel, tennivalóival kapcsolatban, melyhez a Játékos hozzájárul.

6. Játékos hozzájárul, hogy a Szervező a sorsolást követően a Facebook oldalán (https://www.facebook.com/blueelephantsbp/ ) közzéteheti a Nyertes nevét. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 6 órán belül Facebook direkt üzenetben nem jelez vissza a Szervezőnek, úgy a Nyertes nyeremény kiadására vonatkozó jogát elveszti, és a Szervező az adott Nyeremény tekintetében a soron következő nyertest (a továbbiakban: „Pótnyertes”) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertes kiválasztására és értesítésére a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Pótnyertes a 6 órás visszajelzési határidőt elmulasztását követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet.

7. Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.8. Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve az 5. pontban meghatározott, Játékra jelentkezés késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

9. A nyeremény másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható. A nyeremény utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek – mint például a díj átvételével kapcsolatos utazási költségek – a Játékost terhelik.

10. A Játékos a Játékban való részvétellel:- kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából és a Szervező reklámozásának céljára a jelen pontban foglaltaknak megfelelően kezelje és nyilvánosságra hozza;- ingyenesen hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról a Szervező kép- és/vagy hangfelvételt készítsen, és hogy ezen felvétel egészét vagy egy részét, akár átdolgozva is a Szervező reklám-promóciós célokból területi, idő- és alkalombeli és darabszámbeli korlátozás nélkül, bármilyen formában (televízió, rádió, internet, facebook, nyomtatott reklám, stb.) nyilvánosságra hozza.

Adatkezelővel kapcsolatos adatok:

Név: Gyermekklub Angol Játszóház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 9400 Sopron, Lackner K. utca 16 Telefonszám: +36 20 445 22 44, Email cím: contact@blue-elephants.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”.

Adatkezelő képviselőjének adatai:

Név: Utasi-Peszlen Rita ügyvezető Cím: 9400 Sopron, Lackner K. utca 16. Email cím: contact@blue-elephants.hu

Adatkezelésre vonatkozó információk:

A Szervező a személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. Az adatszolgáltatást sem jogszabály, sem szerződés nem írja elő, az szerződés megkötésének/fenntartásának nem feltétele.A Szervező a személyes adatokat harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére nem továbbítja.Játékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől megfelelő tájékoztatást kapjon jogairól és a személyes adatai kezeléséről. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban kérheti az adatok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen feltéve, hogy ezen jogok gyakorlásának GDPR-ben (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendeletében) meghatározott feltételei fennállnak. Jogszabálysértés esetén a Játékos panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál mint felügyeleti hatóságnál, melynek elérhetőségei: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu.11. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.12. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.13. A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei és a jelen szabályzat megváltoztatásának jogát.

Budapest, 2019.10.18. Gyermekklub Nonprofit Kft.